Šta je psihodrama

Psihodrama je akcioni, grupni psihoterapijski metod u kome se istražuju individualna životna iskustva. Psihodramski metod je jedan od vodećih priznatih i najzastupljenijih psihoterapijskih metoda u svetu. Psihodrama se oslanja na teoriju, filozofiju i metodologiju učenja Jakoba Levija Morena (1889-1974) u kojoj se terapijski postupak bazira na scenskoj ekspresiji uz korišćenje psihodramskih tehnika, sociometrije i grupne dinamike. Psihodrama koristi akcioni metod, ali ne zahetva umeće glume. Odigravaju se scene iz života, istražuje njihovo psihološko značenje i testira se mogućnost promene ponašanja u budućnosti.

Gde se psihodrama primenjuje

Psihodrama se primenjuje u mentalnom zdravlju sa gotovo svim kategorijama pacijenata, u radu sa zdravim ljudima u cilju poboljšanja kvaliteta života i međuljudskih odnosa u menadžmentu, sportu kao i u drugim oblastima života. Tehnike psihodrame se mogu samostalno koristiti: u savetovanju, u edukativnim i needukativnim radionicama, u mnogim situacijama kada je potrebna priprema za nepoznate događaje, u radu sa decom kojoj je igra sredstvo izražavanja, u pripremi za životne uloge.

Kako psihodrama pomaže

Psihodrama omogućava proradu psiholoških problema, redukciju simptoma, rad na sebi, poboljšanje komunikacije sa drugima, izmenu ličnosti (proširenje repertoara uloga, povećanje spontanosti i kreativnosti). Cilj svake psihodrame je da pomogne osobi koja je angažovana u procesu promene. Ova pomoć je omogućena kroz prepoznavanje i razreševanjh teških i neprijatnih iskustava koje dovode do teškoća u životnom funkcionisanju.
Učesnicima je time data šansa da svoje ponašanje i iskustva sagledaju iz različitih perspektiva što predstavlja osnov promene.

Ko može da se uključi
u psihodramsku edukaciju?

Svi koji imaju najmanje 24 godine i završili su ili završaju fakultete humanističkih nauka (medicina, psihologija, defektologija, socijalni rad, pedagogija, akademija umetnosti...), ali i oni koji su završili fakultete menadžmenta, dramskih umetnosti ili bilo kog fakulteta koji može primenjivati psihodramske tehnike u svakodnevnom radu u neterapijske svrhe (neklinički smer). Praktični rad u iskustvenoj grupi traje 800 sati, a teorijski rad kojim se stiču osnovna znanja iz psihološke i psihijatrijske teorije i prakse 400 sati, kao i 360 sati supervizije. Edukacija se završava polaganjem ispita kojim se stiče diploma psihodramskog psihoterapeuta. Psihodramska edukacija ima neklinički i klinički stepen.

Program edukacije

Edukacija iz psihodrame podrazumeva iskustveni, teorijski i supervizijski rad edukanata:

a. Iskustveni rad u okviru edukacije podrazumeva psihoterapiju, odnosno lični, terapijski rad u matičnoj psihodramskoj grupi u trajanju od minimum 800 sati.
b. Teorijski rad se odvija istovremeno i obavlja se u vidu seminara iz teorije psihodrame, psihoterapije, grupne psihodinamike i rada sa posebnim kategorijama i drže edukatori ili predavači koji se bave tom oblašću. Edukanti se pripremaju za svaku temu i diskusiju na osnovu unapred predloženog materijala. Broj teorijskih sati je min 500 rasporedjeno u četiri godine. U ovaj broj sati ulazi i vreme potrebnop za spremanje završnog rada.
c. Samostalno vođenje psihodramske terapijske grupe započinje u drugoj godini edukacije i obavlja se pod indirektnom supervizijom u trajanju od minimum 320 sati u toku tri godine (nastavlja se i nakon dobijene diplome još godinu dana uz indirektnu supeviziju.
d. Supervizijski rad koji podrazumeva direktnu superviziju (u matičnoj grupi u toku prvih 800 iskustvenih sati i podrazumeva vodjenje 10 kompletnih psihodramskih akcija i psihodramskih procesa) i indirektnu superviziju (van matične grupe-vođenje sopstvene grupe-supervizija na osnovu pisanih protokola kod drugog edukatora koji edukantu nije terapeut u iskustvenoj grupi).. Broj sati indirektne supervizije je 320. (0vde je uključeno i 100 sati grupne supervizije) .
e. Terapijsko-iskustveni rad od minimum 250 sati individualne terapije sa elementima psihodrame. Kandidati imaju mogućnost izbora da na 800 časova obaveznog iskustvenog rada u grupi dodaju 250 individualnih sati i ili da deo obaveznog psihoterapijskog rada u grupi zamene sa 250 h individualnog iskustveno-edukativnog rada.
f. Časovi po slobodnom izboru podrazumevaju učestvovanje na psihodramskim workshop-ovima stranih i domaćih psihoterapeuta, seminarim a i konferencijama u trajanju od minimum 150 sati.
g. Kliničko iskustvo- u okviru institucije mentalnog zdravlja, minimum 100 sati

UKUPAN BROJ SATI STEČENIH U EDUKACIJI ZA PSIHODRAMSKU TERAPIJU JE 2600

Uslovi za dobijanje diplome psihodramskog psihoterapeuta su: Na edukaciju iz psihodramske terapije mogu da se uključe osobe sa zavrsenim bachelor degree ili zavrsenim fakultetom. Pre započinjanja edukacije tri edukatora nezavisno obavljaju skrining i konsenzusom donose odluku o prijemu na edukaciju.

Klinički stepen
• Diploma fakulteta u oblasti mentalnog zdravlja
• Boravak u matičnoj iskustvenoj grupi najmanje 800 sati
• Prisustvo i učešće u teorijskim seminarima, 500 sati teorije (mogućnost odsustva je do 10% uz nadoknadu u vidu seminarskh radova na određenu temu ili polaganja kolokvijuma na kraju edukacije).
• Samostalno vođenje psihodramske terapijske grupe - minimum 360 sati
• Supervizija minimum 320 sati
• Individualna psihodrama min 50 sati
• Časovi po slobodnom izboru u trajanju od minimum 150 sati.
• Kliničko iskustvo min 100 sati
• Procena o spremnosti edukanta za polaganje od strane edukatora, terapeuta i samog edukanta.
• Pisanje završnog rada
• Polaganje psihodramskog ispita, nakon ostvarenih navedenih uslova.

Neklinički stepen

je predviđen za one koji se psihodramom neće baviti u oblasti mentalnog zdravlja (NGO,menadžment, organizacije, sport itd.).Uslov je da je kandidat završio fakultet ili bachelor degree prema bolonjskoj deklaraciji. On se sastoji iz iskustvenog rada u grupi i edukacije iz osnova psihodramskog metoda i psihodramskih tehnika koje kandidatu omogućavaju primenu metode u oblasti kojom se bavi. Posle iskustvenog rada u grupi od 400 sati i upoznavanja sa osnovima teorije u trajanju od min 200 sati i supervizijom od 200 sati, edukant polaže ispit pred komisijom.Kad položi ispit, edukant dobija potvrdu-sertifikat da je osposobljen za primenu akcionih tehnika u svom radu

O nama

dr. Zoran Đurić

Neuropsihijatar, psihoterapeut, psihodramski trener, koautor dve knjige o psihodrami sa dr. Jasnom Veljković, autor brojnih stručnih radova i poglavlja u knjigama i uđžbenicima drugih autora. Podpredsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

dr. Zoran Ilić

Psihijatar, psihoterapeut, biznis kouč, trener u komunikacijskim veštinama, konflikt i stres manadžmentu i drugim menadžerskim i liderskim veštinama u radu u velikim kompanijama, osnivač i direktor Centra za edukaciju, konsalting i menadžment MasterSkills.
Bogato iskustvo stekao u SAD u EMDR-Eye Movement and Reprocessing, metodi za savladavanje anskioznosti i stresa i metode za poboljšanje poslovnih sposobnosti. Trener psihodrame.
Vodi edukativne grupe kao i radionice iz primene metoda rada u grupi i role play metoda više od 15 godina. Član editorial borda američkog univerzitetskog časopisa Conflict and Health kao i EMCC European Mentoring and Coaching Council i ICF International Coach Federation.

Dr sci med Tamara Čavić-Đurić

Psihijatar i psihoterapeut, naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu. Trener Beogradskog psihodramskog centra. Radi u privatnoj praksi.
Uže oblasti interesovanja - trauma, stres i izbeglištvo, iz kojih je odbranila magistarsku i doktorsku tezu. Bila angažovana kao korodinator WHO (Svetske zdravstvene organizacije) na regionalnom programu za mentalno zdravlje. Dobitnik Okasha nagrade WPA (Svetske psihijatrijske organizacije) kao član istraživačke grupe EEPSI (Eastern European Psychiatric Scientific Initiative) za izuzetan doprinos razvoju struke.
Autor više desetina naučnih i stručnih radova, kao i monografija "O izbeglištvu" i "Trauma i psihoterapija".

Kontakt

Sve pitanja u vezi Beogradskog Psihodramskog centra možete
postaviti na email: cavic.tamara@gmail.com
Potrudićemo se da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

RADIONICE

BPC Vas poziva na još jedno neponovljivo iskustvo u subotu 7. oktobra u 10h do nedelje 8. oktobra u 18h sa eminentnom italijanskom terapeutkinjom,

Leandrom Perrottom
Psihodramska i dance terapijska radionica Istraživanje poetike seksa i priroda želje.“Fifty Shades of Eros: Exploring the Poetics of Sex and the Nature of Desire” Psychodrama and Dance Therapy Workshop with Leandra Perrotta

The psychology of our desire often lies buried in childhood and our sexual preferences are shaped by the thrills, challenges and conflicts of our early relationships. Were we held or neglected? Loved or abandoned? Did we experience pleasure or did we learn not to expect too much? What did our family teach us about our body, our gender or our sexuality? What turns us on and how loyal is our unconscious to our past? This experiential and didactic workshop will help explore our unique erotic blueprint which cleverly transforms and redresses the narrative of our identity. We will create a safe space to explore sexual identity, the physiology of the sexual response, sexual preferences and fantasies. We will investigate secrets, lies and taboos, voice our erotic longings and playfully move beyond our comfort zone to use fantasy as an enriching, imaginative tool and initiate a transformative process of self awareness.

BIO
Leandra Perrotta is an Italo-Australian Clinical Psychologist, certified Psychotherapist, Trainer of Dance Movement Therapy and Jungian Psychodrama. She is Contract Professor at the University of Valle D’Aosta, President of ITTA – International Association of Transgenerational Therapy and Past-President of FEPTO – Federation of European Psychodrama Training Organizations. She is a Trainer at IPAP – Psychotherapy Institute of Analytical Psychology and Jungian Psychodrama in Italy and at the Anne Ancelin Schützenberger International School of Transgenerational Therapy. She is a member of the FEPTO Task Force for Peace Building and Conflict Transformation and has lead training groups of Psychodrama and Dance Movement Therapy in 25 countries around the world. Her professional interests include Dreams, Psychogenealogy, Sexuality and Trauma.

Satnica rada: 10-13h i od 15-18h oba dana
cena: 130€
sve informacije na email: cavic.tamara@gmail.com

Hvala Vam , Vaš email je poslat.

Greška , Vaš email nije poslat.